Julkinen kuulutus: Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2022-2027


Julkinen kuulutus: 21.12.2021

Maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmien hyväksymisestä vuosille 2022–2027

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelman ja siihen sisältyvän ympäristöselostuksen vuosiksi 2022–2027. Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Suunnitelmaan sisältyy myös viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä. Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.

Nähtävillä pito. Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse alue).

Asiakirjat:
• Maa- ja metsätalousministeriön päätös liitteineen
• Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ja ympäristöselostus

Tieto kuulutuksesta lähetetään asianosaisille kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: www.vesi.fi/trh.

Muutoksenhaku ja valitusaika. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Valitusaika päättyy 27.1.2022.

Lisätiedot:
Johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen, p. 0295029225
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, p. 0295029260
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Kymijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaan vuosille 2022–2027 voi tutustua TÄÄLLÄ.