Julkinen kuulutus: Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027

Julkinen kuulutus 21.12.2021

Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus
vesienhoidon järjestämisestä (1040/2006)

Valtioneuvoston päätös vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027

Valtioneuvosto on tehnyt 16.12.2021 päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022–2027.

Kuulutuksen julkaisupäivä 21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä. Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021.

Nähtävillä pito. Tämä kuulutus on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse ELY-keskus). Kuulutettavat asiakirjat ovat esillä osoitteessa https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito.

Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Muutoksenhaku ja valitusaika. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat valtioneuvoston päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Valitusaika päättyy 27.1.2022.


Jyväskylässä 21.12.2021
KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS