Koulukuljetusten hankinnan kilpailutus vuosille 2021-2023 + optiovuosi 2024

Hankinnan tarjouskohteet:

Tarjouskohteet ovat alueita, joiden alueilla asuvien koulukuljetus oppilaiden kuljetuksesta sopimuskumppanit vastaavat taksikuljetusten osalta.
Reitti 1: noin 100-150 km / koulupäivä, riippuen lukujärjestyksistä, kerhoista ja muista muutoksista, auton koko 1+10
Reitti 2: noin 120 km / koulupäivä, riippuen lukujärjestyksistä, kerhoista ja muista muutoksista, auton koko 1+10
Reitti 3: noin 90 km / koulupäivä, riippuen lukujärjestyksistä, kerhoista ja muista muutoksista, auton koko 1+6

Hankinnan valintakriteerit:

Tarjousten vertailuvaiheeseen pääsevät tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle, tarjottavalle palvelulle ja tarjouksen muodolle asetetut kelpoisuusehdot. Palvelun hinta pyydetään tarjouspyynnössä muodossa €/km alv. 0%

Arviointiperusteet ovat:
– Kaluston ja palvelun laadun tulee täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vähimmäisvaatimukset. Tarjouspyynnössä määritellään kohteittain kaluston henkilökuljetuskapasiteetti.
– Palvelun hinta muodostaa 100 % arviointiperusteesta ja edellyttää muiden valintakriteerien täyttämistä.

Tarjoajalle asetetut vaatimukset:
Tarjoajien tulee toimittaa seuraavat tilaajavastuulain mukaiset selvitykset:
– Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työn antajarekisteriin ja arvonlisävero-velvollisten rekisteriin.
– Kaupparekisteriote tai otetta vastaavat tiedot.
– Selvitys veronmaksuasioista.
– Todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
– Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
– Selvitys työterveyshuollon järjestäminen työntekijöille

Tarjoajalla tulee olla voimassa oleva taksilupa tai joukkoliikennelupa ja tarjoajan tulee ilmoittaa palvelusta vastaavan henkilön nimi.

Palvelun laatu:
Kuljettajalla tulee olla vähintään tyydyttävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Asiakaspalvelun tulee olla ystävällistä ja asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää. Kuljettajan on tarvittaessa avustettava asiakas autoon ja autosta. Kuljettajalta edellytetään taitoa lasten ja nuorten kanssa toimimisesta. Kuljettajan käytössä tulee olla puhelin varustettuna hands free-toiminnolla. Kuljettajan on ilmoitettava häiriötilanteesta (rikkoutunut auto, 15 minuutin ylittävä myöhästyminen) viivytyksettä liikenteenharjoittajalle, jonka on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. Kuljettajan on tiedotettava matkustajille häiriöstä ja aiheutuneen viivästyksen kestosta. Liikennöitsijä ilmoittaa häiriöistä välittömästi Luhangan kunnan yhteyshenkilölle.

Kuljettajalta edellytetään 0,0- promillerajaa eli puhalluskoe ei saa näyttää alkoholia olevan veressä. Kuljettaja ei saa ajon aikana olla myöskään huumaavien aineiden tai niihin rinnastettavissa olevien aineiden alainen. Kuljettaja on myös itse velvollinen välittömästi ilmoittamaan tilaajan edustajalle, jos hän joutuu rattijuopumustutkimuksen kohteeksi (= puhalluskoe tai huumausainetesti johtaa jatkoselvityksiin).

Liikenteenharjoittaja sitoutuu ostosopimuksen alle kirjoittamisella em. asioiden noudattamiseen. Liikennettä harjoittavissa autoissa ei voi olla kuljettajana henkilöä, joka on sairas- tai työkyvyttömyyseläkkeellä syystä, jonka voidaan katsoa haittaavan ammattimaista autonkuljettamista. Liikennöinnissä tulee ottaa huomioon työsuojeluun ja noudatettaviin työehtoihinliittyvät velvoitteet. Liikenteenharjoittaja on työnantajana velvollinen huolehtimaan myös rikostaustan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002) sekä pyydettäessä toimittamaan tilaajalle asiasta selvitys.

Kalustovaatimukset:
Luhangan kunnan ostamassa koulukuljetusliikenteessä tulee käyttää seuraavien vaatimusten mukaista kalustoa. Taksien tulee täyttää vähintään seuraavat kriteerit:
– Taksien istumapaikkojen määrä ja apuvälineet määritellään tarjouskohteittain.
– Takseissa on oltava mahdollisuus kuljettaa liikuntavälineitä, esim. sukset.
– Käytettävän kaluston tulee olla siistiä. Ikkunoiden ja penkkiverhoilujen tulee olla ehjät. Autojen tulee olla ehjiä ja käyttö ominaisuuksiltaan ko. liikenteeseen sopivia.

– Käytettävän kaluston tulee olla katsastuksessa hyväksyttyä. Ympäristöominaisuudet ja muut tekniset ominaisuudet Lain ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioimisesta julkisissa hankinnoissa edellyttämät vaatimukset:

– Kaikkien käytettävien taksien tulee olla iältään enintään 7 vuotta. Enimmäisikä lasketaan ensirekisteröintiajankohdasta. Auton ikä lasketaan käyttöönottokuukaudesta lukien.

Turvallisuusominaisuudet: Koululaisia kuljettavissa ajoneuvoissa on oltava ajantasaisen lainsäädännön mukaiset turvavyöt jokaisella istumapaikalla. Alkolukko on pakollinen kaikissa ajoneuvoissa. Uusien laitteiden asennuksessa on noudatettava alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa annetun lain (1110/2010) 2§:n sekä siihen liittyvän liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 405/2011 määräyksiä.

Tarjoukset pyydetään toimittamaan 10.6. mennessä liitteineen sähköisesti osoitteeseen:
luhanka@luhanka.fi

Lisätiedot:
Kunnanjohtaja Tuomo Kärnä
tuomo.karna@luhanka.fi tai 040 551 0134