Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Joutsan kunnan sosiaalipalvelut hoitavat myös Luhangan kunnan lastensuojelun sosiaalipalvelut sekä lasten ja perheiden sosiaalihuoltolakiin perustuvat palvelut ja tukitoimet, kuten perhesosiaalityön, kotipalvelun, tukihenkilö- ja tukiperhetoiminnan ja perhetyön. Lastensuojelun sosiaalityön palvelut kattavat myös lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuollon. Lastensuojelussa työskentelevät johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä seka sosiaaliohjaaja.

Yhteystiedot:

Johtava sosiaalityöntekijä
Päivi Boualem
Puh. 040 358 0009
paivi.boualem@joutsa.fi

Sosiaalityöntekijä
Maarit Rantanen
Puh. 040 176 8057
maarit.rantanen@joutsa.fi

Sosiaaliohjaaja
Annukka Bågman
Puh. 040 585 2644
annukka.bagman@joutsa.fi


Sosiaalipäivystys

Keski- Suomen sosiaalipäivystys palvelee koko maakuntaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Arkena luhankalaisia pyydetään käyttämään oman kunnan palveluita eli ottamaan yhteyttä Joutsan kunnan sosiaalipalveluihin. Yhteystiedot löytyvät yläpuolelta.

Sosiaalipäivystys vastaa välittömän avun tarpeeseen, kun asia ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Sosiaalipäivystys järjestää kiireelliset ja välttämättömät sosiaalipalvelut kaikenikäisille. Yhteyttä voi ottaa kuka tahansa tarvitessaan itse apua tai huomatessaan toisen välittömän avun tarpeen, myös esimerkiksi lastensuojelun akuuteissa ongelmatilanteissa. Sosiaalipäivystyksen palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ota yhteyttä sosiaalipäivystykseen esimerkiksi, kun sinulla on

 • huoli lapsesta tai perheen tilanteesta.
 • akuutti lähisuhdeväkivaltatilanne tai sen uhka.
 • huoli vanhuksen tai vammaisen kotona pärjäämisestä.

Yhteys Keski-Suomen sosiaalipäivystykseen: puh. 014 266 0149.
Mikäli päivystäjä ei pysty vastaamaan puheluun, päivystyksen tavoittaa yleisen hätänumeron 112 kautta.

https://www.jyvaskyla.fi/hatatilanteet_ja_paivystys/sosiaalipaivystys


Lapsiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelun perusteet ja maksut Joutsan kunnan verkkosivuilta.


Kasvatus- ja perheneuvonta

Perheneuvola järjestää ohjausta, neuvontaa ja muuta asiantuntija-apua ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten kasvatukseen. Lisätiedot Joutsan kunnan verkkosivuilta.


Perhetyö

Joutsan kunnan sosiaalipalvelut tekevät perhetyötä, jonka kautta voi hakea tukea arjen haastavista tilanteista selviämiseen .

Perheohjaus on keskusteluapua, sekä neuvontaa ja ohjausta sisältävää, ennaltaehkäisevää työtä, jonka tavoitteena on vahvistaa perheiden elämänhallintaa ja perheen omia voimavaroja.

Perheohjaajaan voit olla yhteydessä, jos perheessä on esimerkiksi

 • vanhempien uupumusta
 • vanhemmuuden tuen tarvetta
 • lapsen kasvatukseen liittyviä kysymyksiä
 • unipulmia
 • perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen pulmia
 • hämmennystä tai pelkoja raskausaikana
 • haasteita parisuhteessa
 • kuormittava elämäntilanteen muutos, esim. vakava sairaus, erotilanteet

Perheohjaajien yhteystiedot:
Ma-pe klo 8–14
puh. 040 351 8701 / Tiina tai 040 352 9288 / Rauno

Varhaisen tuen perhetyö on sosiaalihuoltolakiin perustuva palvelu, jonka asiakkaaksi ohjaudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta. Perhetyö tarjoaa tukea, neuvontaa ja ohjausta lapsiperheille, sekä lasta odottaville perheille. Perhetyön tavoitteena on auttaa perheitä löytämään apua ja ratkaisuja arjen haastaviin tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Perhetyön tavoitteet, tapaamistiheys ja kesto mietitään yhdessä perheen kanssa. Perhetyöntekijä toimii tarvittaessa yhteistyössä neuvolan, päivähoidon, koulun tai sosiaalitoimen, sekä muiden perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Lastensuojelun tehostettu perhetyö voi auttaa, kun perhe tarvitsee intensiivistä tukea arjen kuormittaviin ja vaikeisiin tilanteisiin, kun tilanne on kriisiytynyt niin, ettei perhe selviydy tilanteesta omin voimin.  Tehostettu perhetyö on lapsen/nuoren ja perheen arjessa tapahtuvaa tukemista ja ohjausta. Työskentelyn tavoitteena on vahvistaa perheenjäsenten voimavaroja, sekä vanhempien kykyä huolehtia lapsen tarpeista, turvallisuudesta, kasvusta ja hyvinvoinnista.

Tehostettua perhetyötä tehdään pääsääntöisesti perheen kodissa, mutta on tarvittaessa myös yhteistyötä sosiaalityön, koulun, päiväkodin, terveyspalveluiden ja muiden perheen tarvitsemien tukipalveluiden kanssa. Tehostetun perhetyön asiakkaaksi tullaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta.

Työskentely perustuu perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa tehtävään suunnitelmaan, jonka lähtökohtana on kunkin perheen yksilölliset tarpeet. Suunnitelmassa määritellään työskentelyn tavoitteet, sekä perheen kanssa yhdessä sovittuja keinoja niihin pääsemiseksi. Työskentelyn tavoitteena on perheen itsenäisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan lisääminen ja että perhe jatkaa muutoksen jälkeen elämäänsä omin avuin tai muiden sopivien tukitoimien avulla.


Lastensuojelu

Lastensuojelun perustana on yhteiskunnan vastuu turvata lapsen suotuisa kehitys ja hyvinvointi. Kun lapsella tai perheellä on ongelmia, lastensuojelun tehtävänä on auttaa ja tukea vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu koostuu monista palveluista. Laki määrittelee miten lastensuojelussa menetellään. Lastensuojelulaissa lapsi on alle 18-vuotias henkilö.

Lastensuojelun asiakkuus perustuu palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelmaan. Lastensuojeluasia tulee vireille kunnan sosiaalipalveluihin

 • lapsen tai vanhemman omasta hakemuksesta.
 • kun lastensuojelun työntekijä on vastaanottanut pyynnön palvelutarpeen arvioimiseksi.
 • kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus.
 • kun lastensuojelun työntekijä on muutoin saanut tietää mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömänä. Monet lasten ja perheiden kanssa työskentelevät tahot ovat velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen tai huolenilmaisun mikäli lapsen tai perheen tilanteesta esiintyy huolta. Tällaisia tahoja ovat mm. sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, opetus- ja kasvatusalan ammattilaiset, seurakunnan työntekijät, poliisi jne. Ilmoitus pyritään tekemään yhteistyössä vanhempien kanssa.

Lapsen ja perheen tilanteesta riippuen asioiden kartoitus voi olla sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen. Tilanteesta tehdään palvelutarpeen arviointi. Kiireellinen lastensuojelun tarve arvioidaan heti. Muissa tapauksissa sosiaalityöntekijä arvioi seitsemän arkipäivän kuluessa, ryhdytänkö palvelutarpeen arviointiin.

Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun sosiaalityöntekijä on tehnyt ratkaisun

 • kiireellisestä lastensuojelutoimenpiteestä.
 • palvelutarpeen arvioinnin päätyttyä päätetään aloittaa asiakkuus.

Palvelutarpeen arvio tehdään sosiaalipalveluissa kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Selvityksen tekemisen jälkeen huoltajalle ja lapselle ilmoitetaan lastensuojelun asiakkuuden jatkumisesta tai sen päättymisestä.

Lastensuojeluilmoitus PDF


Perheoikeudelliset palvelut (Lastenvalvoja)

Käynti- ja postiosoite: Väinönkatu 6, 3.kerros 40100 Jyväskylä

Lastenvalvoja hoitaa isyyden ja äitiyden selvittämisen sekä lasten asumiseen, huoltajuuteen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyviä asioita. Lisäksi lastenvalvoja laatii olosuhdeselvityksiä riita-asioissa tuomioistuimille.

Luhangan perheoikeudelliset palvelut toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Joutsan kunnan sosiaalipalvelut organisoivat kuitenkin myös Luhangassa lasten valvotut tapaamiset sekä niiden valvonnan.

Puhelinneuvonta ti klo 13-15, ke klo 10-12 ja pe klo 10-11, p. 014 266 7011

 • Puhelimeen vastaa yksi lastenvalvoja. Jos puhelu menee vastaajaan, yritä myöhemmin uudestaan. Koronan takia ei ole ilman ajanvarausta olevaa WalkIn-palvelua.

Chat-palvelu (asiakaspalvelu) ma klo 15-16.30

 • Palvelussa lastenvalvoja antaa ohjausta yleisellä tasolla ilman tunnistautumista.

Ajanvaraus lastenvalvojalle

Lastenvalvojalle varataan aika soittamalla lapsen asuinalueen mukaan soittoaikana. Myös verkossa Hyvis.fi -sivuston kautta voi varata aikoja rajoitetusti.

Neuvottelut järjestetään joko paikan päällä tai etäyhteytenä vallitsevien koronarajoitusten mukaisesti. Ole yhteydessä oman alueen lastenvalvojaan, jos sovitun neuvottelun toteuttaminen mietityttää.

Lastenvalvojien soittoajat ma ja to klo 9-10
Alue 4: Haukkala, Keljo, Keljonkangas, Keltinmäki, Kukkumäki, Kypärämäki, Köhniö, Mattilanpelto, Mustalampi, Myllyjärvi, Mäyrämäki, sekä Joutsa ja Luhanka, p. 014 266 3511

Johtava sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja: Mirja Laitinen puh. 014 266 3514

Varatun ajan voi myös peruuttaa hyvissä ajoin tekstiviestillä numeroon 046 923 1077.
Viestissä tulee mainita, milloin ja kenelle lastenvalvojalle aika on ja kenen nimellä se on varattu. Muistathan ilmoittaa peruutuksen myös toiselle vanhemmalle.

Verkossa varattavat ajat (Hyvis.fi)

 • 20 minuutin puhelinneuvonta-aika. Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja neuvoo puhelimitse isyyden selvittämistä sekä lapsen asumista, huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusapua koskevissa asioissa
 • 1,5 tunnin elatus- tai huolto- ja tapaamissopimusneuvotteluaika lapsen asuinalueen sosiaalityöntekijä-lastenvalvojalle. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan.
 • 1 tunnin neuvotteluaika elatussopimuksen jatkoneuvottelua varten. Vanhemmat varaavat yhteisen sopimusneuvotteluajan.

Varatessaan aikaa asiakas täyttää varausta koskevat esitiedot ja valitsee vapaista ajoista sopivan. Sähköisesti varatusta ajasta asiakas saa tekstiviestimuistutuksen varaajan puhelinnumeroon.

Kirjaudu Hyviksen ajanvaraukseen

Myös yhteydenottopyyntö lastenvalvojalle on mahdollista Hyviksen kautta.

Toimistosihteeri ti, to ja pe klo 10-11, puh. 014 266 8778

 • asiakirjapyynnöt ja indeksitarkistusmerkinnät
 • ei ajanvarauksia lastenvalvojille, ei ohjausta eikä neuvontaa

Tietosuojasyistä Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilökunta ei voi vastata sähköpostitse asiakkuutta koskeviin kysymyksiin.


Koulukuraattorin palvelut

Koulukuraattorin palveluita voi hyödyntää, jos oppilaalla on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa, tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat koulunkäyntiin. Pulmiin etsitään ratkaisuja keskustellen, yhteistyössä oppilaiden, huoltajien, opettajien sekä tarvittaessa koulun ulkopuolisten viranomaisten kanssa.

Koulukuraattorin palveluista voi kysyä vt. sivistysjohtaja Tiina Koivuniemeltä, puh. 040 3479 217, tiina.koivuniemi@luhanka.fi.