Vammaisten palvelut

Joutsan kunnan sosiaalipalvelut hoitavat Luhangan kunnan vammaispalvelut, johon sisältyy vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet ja työskentely sekä kehitysvammahuolto.

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävien palvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluja myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jonka avuntarve on välttämätöntä. Avun tarpeen ei tule johtua ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Kehitysvammaisten palvelu perustuu lakiin ja asetukseen kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977).  Erityishuoltoon kuuluvia palveluja ovat:

  • Asumispalvelut
  • Työ- ja päivätoiminta
  • Kuntoutusohjaus
  • Kehitysvammapoliklinikka (tutkimus ja kuntoutus, puhe-, toiminta- ja musiikkiterapia)
  • Vakituisen tai tilapäisen hoidon järjestäminen

Vammaisten erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Vammaisen henkilön tarvitsemat palvelut järjestetään laadittavan palvelusuunnitelman mukaisesti perustuen erityishuoltolakiin ja sosiaalihuoltolakiin.

Joutsan kunta tuottaa omana palvelunaan työ- ja päivätoimintaa toimintakeskus Helperissä erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Työ- ja päivätoiminnan tarkoituksena on järjestää vammaisille henkilöille mielekästä toimintakykyä ylläpitävää sekä sosiaalisia taitoja tukevaa työtä ja toimintaa.

Tarkemmat tiedot ja tarvittavat lomakkeet, kuten vammaispalveluhakemus löytyvät Joutsan kunnan verkkosivuilta.

Yhteystiedot:

Joutsan kunnan erityispalvelujen esimies
Johanna Pajunen
Puh. 040 173 3994

Toimintakeskus Helperi
Jousitie 54 B, Joutsa
puh. 040 358 8173
helperi@joutsa.fi

Toimintakeskus Helperi Facebookissa.