Sidonnaisuudet

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusrekisteri

Luhangan kunnan sidonnaisuusrekisteriin on listattu kunnanhallituksen sekä tekninen ja ympäristölautakunnan jäsenten ja varajäsenten, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien, kunnanjohtajan, sekä kunnanhallituksen, lautakuntien ja jaostojen esittelijöiden sidonnaisuudet.

Sidonnaisuusrekisteri on päivitetty toukokuussa 2024.