Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojelu tuottaa Luhangan ja Joutsan kunnan asukkaille, yrityksille ja yhteisöille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvia palveluja. Tehtäväalueita ovat mm. jätehuollon valvonta, luonnonsuojelu, maa-ainesten otto, meluntorjunta ja vesiensuojelu.

Työmuotoja ympäristönsuojelun edistämiseksi alueella ovat muun muassa lupa-asioiden ratkaiseminen ja valvonta, suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta, ohjaus ja neuvonta, lausuntojen ja esitysten tekeminen sekä tiedottaminen ja yhteistyön edistäminen.

Lupa- ja ilmoitusasiat

Luhangan kunnassa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupaviranomaisena toimii rakennuslautakunta. Joissakin päätöksistä ja ilmoituksista päätäntävalta on delegoitu viranhaltijalle. Lupien ja ilmoitusten käsittely on pääsääntöisesti maksullista. Luhangan kunnan voimassa olevat taksat löytyvät ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta (pdf) sekä maa-ainestaksasta (pdf).

Ympäristölupa, ilmoitusmenettely tai rekisteröinti

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Samoin on lupa oltava luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen. Ympäristölupahakemuksen ratkaisee toiminnan luonteesta riippuen joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Luhangassa rakennuslautakunta. Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään maksu.  Maksujen perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa. Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyy lisätietoa ympäristöluvan hakemisesta sekä hakemuksen tekoa varten lomake.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristölupaa osittain korvaava kevyempi ilmoitusmenettely koskee mm. osaa eläinsuojista, kemikaalivarastoista, elintarviketeollisuuden laitoksista, sahoista ja liikennevarikoista sekä vähäisiä ampumaratoja. Ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toiminnat ovat velvollisia tekemään ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta annetaan valituskelpoinen päätös. Lisätietoa ilmoitusmenettelystä, ohjeet sekä toimialakohtaiset lomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa. Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Ympäristöhallinnon www-sivulta löytyvät tarkemmat ohjeet rekisteröintimenettelystä sekä toimialakohtaiset rekisteröintilomakkeet (energiantuotantolaitos, jakeluasema, asfalttiasema, VOC-toiminta)