Ympäristönsuojelu

Kunnan ympäristönsuojelu tuottaa Luhangan ja Joutsan kunnan asukkaille, yrityksille ja yhteisöille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvia palveluja.

Työmuotoja ympäristönsuojelun edistämiseksi alueella ovat muun muassa lupa-asioiden ratkaiseminen ja valvonta, suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta, ohjaus ja neuvonta, lausuntojen ja esitysten tekeminen sekä tiedottaminen ja yhteistyön edistäminen.

Ympäristönsuojelun tehtäväalueita ovat mm.

Lupa- ja ilmoitusasiat

Luhangan kunnassa ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupaviranomaisena toimii tekninen ja ympäristölautakunta. Joissakin päätöksistä ja ilmoituksista päätäntävalta on delegoitu viranhaltijalle. Lupien ja ilmoitusten käsittely on pääsääntöisesti maksullista.

Luhangan kunnan voimassa olevat taksat löytyvät tästä:


Ympäristövalvonnan palvelut sähköisesti Lupapiste-palvelussa

Luhangan ja Joutsan kunnan ympäristövalvonnassa on otettu käyttöön Lupapiste-palvelu. Palvelun kautta rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia. Sähköinen palvelu kattaa mm. ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluilmoituksen, vesihuoltolain mukaiset vapautushakemukset sekä poikkeamisen ympäristönsuojelumääräyksistä.

Lupapisteen käyttö pähkinänkuoressa:

1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisen käyttökerran yhteydessä ja kirjaudu tämän jälkeen sisään sähköpostiosoitteella sekä salasanalla.
2. Hakemuksen tai kyselyn luominen: Valitse hankkeesi sijainti ja päätoimenpide. Tämän jälkeen pääset joko tekemään kyselyn hankkeeseen liittyen tai luomaan hakemuksen aiempien valintojesi pohjalta.
3. Kutsu tarpeelliset tahot mukaan hankkeelle ”Osapuolet”-välilehdeltä. Kun henkilöt ovat hyväksyneet hankekutsun, voidaan heidän tietonsa valita mukaan hakemukselle ja täten säästytään turhalta näpyttelyltä. Huomiothan, että mikäli hankkeellesi vaaditaan pääsuunnittelija, vastaa hän pääsääntöisesti hankkeen edistämisestä ja viranomaiskommunikaatiosta Lupapisteessä.
4. Tallenna hankkeelle siihen liittyvät tiedot ja dokumentit yhdessä muiden osapuolten kanssa. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana.
4. Kysy tarvittaessa neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen ”Keskustelu”-ikkunan kautta.
5. Jätä hakemus eteenpäin viranomaiselle ”Hakemuksen jättäminen” -välilehdeltä.


Mikäli palvelun käytössä ilmenee ongelmia, haluat varmistaa luvan tarpeen tai tiedustella muista asioista, niin ole yhteydessä kunnan ympäristötarkastajaan.

Marika Masalin-Weijo
Puh. 040 3479 209
marika.masalin-weijo@luhanka.fi


Haja-asutuksen jätevedet

Jätevesisäädökset koskevat heti uudisrakentamista. Jätevesijärjestelmän korjaustoimenpiteet koskevat ennen vuotta 2004 myönnettyyn rakennuslupaan perustuvia käyttökuntoisia jätevesijärjestelmiä. Jätevesisäädösten mukaan ranta-alueilla ja pohjavesialueilla jätevesien käsittelyjärjestelmän on täytettävä ankarampi puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien on täytettävä perustason puhdistusvaatimukset vasta kiinteistöllä tehtävän lupaa tai ilmoitusta edellyttävän remontin yhteydessä. Uudisrakentamisen ja remontoinnin yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy jätevesijärjestelmää koskevan suunnitelman.

Jätevesisäädösten jätevesijärjestelmiä koskevat puhdistusvaatimukset eivät koske niitä kiinteistöjä, joilla on käyttökuntoinen jätevesijärjestelmä ja kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat täyttäneet 68 vuotta 9.3.2011 tai ennen sitä.

Haja-asutusalueiden jätevesien puhdistamista koskeva asetus (157/2017) edellyttää, että vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla käytössä olevien kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on laadittuna selvitys sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Ne on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaiselle. Laatiminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Ympäristöhallinnon sivulta löytyy lomake selvityksen tekoa varten.

Poikkeaminen jätevesien käsittelyvaatimuksista

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta enintään 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen tai käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle. Hakemuksen käsittely on maksullista ja siitä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu.

Vapautushakemus tehdään Lupapiste-palvelussa. Löydät oikean lomakkeen määrittämällä ensin hankkeesi sijainnin ja sen jälkeen otsikot Ympäristöön vaikuttava toiminta – Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen – Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen.


Jätehuollon valvonta

Kunnan jätehuolto kuuluu teknisen toimen toimialueelle ja jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaa tekninen ja ympäristölautakunta. Lautakunta valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista, kuten jätehuollon järjestämistä sekä roskaamiskiellon ja maaperän saastumiskiellon noudattamista

Luhangan kunnan yleiset jätehuoltomääräykset koskevat kaikkia kunnan alueella olevia kiinteistöjä. Määräysten mukaan kiinteistön haltija joko solmii sopimuksen kuivajätteiden kuljetuksesta suoraan valitsemansa jätehuoltoyrityksen kanssa tai liittyy kunnan kierrätyspisteen käyttäjäksi. Lasia, pienmetallia, kartonkia ja paperia saa kunnan pisteisiin palauttaa, kun maksaa kunnalle perusmaksun.

Jätehuollosta Luhangassa voit lukea tarkemmin omalta sivultaan Kierrätys ja jätehuolto. Jätteiden lajitteluohjeet on myös koottu omaksi sivukseen Lajitteluohjeet.

Luhangassa on seitsemän kierrätyspistettä. Näiden sekä muiden kunnasta löytyvien lajiteltujen jätteiden toimituspaikkojen sijainnit näkyvät tässä kartassa. Lajitellun jätteen toimituspaikkoja on listattu jätejakeittain tähän tiedostoon.

Tarkempia ohjeita voi kysyä kunnan Teknisestä toimistosta Nina Ilmoselta puh. 040 3479 213 / 040 3479 201.

Luhangan kunnan jätehuoltomääräykset

Jätetaksa 1.1.2021 alkaen

Roskaaminen

Jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa. Lain mukaan roskaajan on poistettava roskaava esine tai aine ympäristöstä ja muutoinkin siivottava roskaantunut alue.

Poltto

Jätteiden sekä paine- ja pintakäsitellyn puun poltto kiinteistöllä on kielletty sekä lämmityslaitteissa että avopolttona. Puhdasta puutavaraa, risuja ja oksia ja niihin verrattavaa saa kuitenkin polttaa lämmityslaitteissa. Risujen ja oksien avopoltto on asemakaava-alueilla kielletty.

Kompostointi

Kiinteistöllä saa kompostoida sillä syntyvää bio-, elintarvike- tai puutarhajätettä. Komposti on sijoitettava ja hoidettava niin, etteivät haittaeläimet pääse siihen, ja ettei siitä aiheudu haju-, hyönteis- tai muita haittoja.


Maa-ainesten otto

Maa-aineslain mukainen lupa

Maa-ainesten ottaminen muuhun kuin omaan kotitarvekäyttöön vaatii maa-aineslain mukaisen luvan. Lupaa haetaan asianomaisesta kunnasta. Kunta päättää luvan myöntämisestä ja valvoo ottamista kunnan alueella. Lupaharkinnassa on otettava huomioon maa-aineslain 3 §:n ympäristöehdot.

Maa-ainesten ottaminen voi tarvita myös muita lupia. Luonnonsuojelulain 4. luvussa esitetyt suojeltavat luontotyypit sekä lain 47 §:n tarkoittamat ja asetuksen 22 §:n liitteessä 4 esitetyt erityisesti suojeltavat eliölajit ovat maa-aineslain tarkoittamia erikoisia luonnonesiintymiä, jotka tulee huomioida maa-ainesten ottamisen suunnittelussa.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia sovelletaan tietyissä tapauksissa myös maa-ainesten ottamishankkeisiin. Maa-aineslain mukainen ottamishanke voi tulla YVA-menettelyyn joko suoraan YVA-asetukseen (6 §) sisältyvän hankeluettelonperusteella tai muutoin YVA-menettelyn tapauskohtaisen (YVAL 4 § 2 mom.) soveltamispäätöksen perusteella.

Hankeluettelon perusteella kiven, soran tai hiekan otto edellyttää YVA-menettelyä, mikäli louhinta- tai kaivualueen pinta-ala on yli 25 hehtaaria tai otettava ainesmäärä on vähintään 200 000 kiintokuutiometriä vuodessa. Päätöksen arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa tekee alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan Lupapiste-palvelun kautta. Löydät oikean lomakkeen määrittämällä ensin hankkeesi sijainnin ja sen jälkeen otsikot Ympäristöön vaikuttava toiminta – Maa-ainesten ottaminen.

Maa-aineslain mukainen ilmoitus

Maa-aineslain 23a § velvoittaa maa-ainesluvan haltijan ilmoittamaan lupaviranomaiselle vuosittain otetun aineksen määrän ja laadun. Ottajan tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle myös kotitarveotosta ottopaikan sijainti ja arvioitu ottamisen laajuus, jos ottamisalueelta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia. Lupa- ja valvontaviranomainen toimittaa ottotiedot elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut löytyvät täältä:


Maastoliikenne

Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten toistuvaan tai pysyvään järjestämiseen samassa maastossa on oltava maastoliikennelain mukainen lupa. Lupaviranomaisena toimii ympäristötarkastaja.

Lupa on haettava myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja luonnolle, muulle ympäristölle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle, kalastukselle tai muulle yleiselle tai yksityiselle edulle. Lupaa ei tarvita, mikäli toiminta sijoittuu tätä tarkoitusta varten asemakaavassa varatulle alueelle tai alueelle, jolle on annettu toiminnalle ympäristölupa.

Maastoliikennelupahakemus tehdään Lupapiste-palvelussa. Löydät oikean lomakkeen määrittämällä ensin hankkeesi sijainnin ja sen jälkeen otsikot Ympäristöön vaikuttava toiminta – Maastoliikennelain mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin.

Kilpailu- ja harjoitusluvan myöntäminen edellyttää, että tapahtuma täyttää riittävät turvallisuuden vaatimukset eikä toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle, kalastukselle, asutukselle, yleiselle virkistyskäytölle tai muulle yleiselle edulle. Lisäksi luvan myöntäminen edellyttää, että toiminnan järjestämiseen on saatu alueen omistajan tai haltijan kirjallinen lupa.


Maatalouden vesiensuojelu

Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskee ns. nitraattiasetus . Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen toimii nitraattiasetuksen mukaisissa asioissa valvontaviranomaisena siten kuin ympäristönsuojelulain 13 luvussa säädetään.

Nitraattiasetus ohjeistaa mm. lannoitteiden peltoon levittämisen ajankohtia, tapaa, määriä ja sijaintia. Asetuksen mukaan mm. lannan levitys routaantuneeseen, lumipeitteiseen tai veden kyllästämään maahan on kielletty, ja typpilannoitus on kielletty viittä metriä lähempänä vesistöä. Asetus koskee kaikkia maatalouden harjoittajia.

Karjanlannan ja virtsan varastointitilan tulee olla niin suuri, että siihen mahtuu vuoden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta laitumelle jäävää lantaa. Poikkeaminen varastointitilavuudesta on mahdollista, mikäli lanta luovutetaan hyödyntäjälle, jolle on myönnetty ympäristölupa vastaanottaa sitä tai lantaa luovutetaan toiselle viljelijälle lantalaan varastoitavaksi.

Lannan aumaus

Kuivikelantaa voidaan työteknisistä ja hygieenisistä syistä varastoida asianmukaisesti tehdyssä ja peitetyssä aumassa. Aumaa ei saa sijoittaa tulvanalaisille alueille eikä pohjavesialueille. Varastointitilavuudesta poikkeamista taikka aumausta aikovan maataloustoiminnan harjoittajan on tehtävä asiasta ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Aumausilmoitus tehdään Lupapiste-palvelun kautta. Löydät oikean lomakkeen määrittämällä ensin hankkeesi sijainnin ja sen jälkeen otsikot Ympäristöön vaikuttava toiminta – Maatalouden ilmoitukset – Ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (aumausilmoitus).

Lannan levitys poikkeustilanteessa

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on kielletty marraskuun alusta maaliskuun loppuun. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan kuitenkin poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa.

Mikäli lannanlevitysajasta poiketaan, on kuitenkin muiden lannoitteiden levittämistä koskevien säännösten toteuduttava. Poikkeustilanteessa levittämistä koskevat muun muassa seuraavat edellytykset:

  • Lannoitteita ei saa milloinkaan levittää lumipeitteiseen, routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan.
  • Pellon pintaan levitetty lanta on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä.

Marraskuussa kyseessä ei ole syyskylvöisen kasvin kylvöä edeltävä lannoitus. Tällöin kasvipeitteisenä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa saa levittää vain sijoittamalla.

Ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa tehdään edelleen paperisella lomakkeella kunnan ympäristötarkastajalle. Lomakkeen voit tulostaa tästä:


Melu

Meluntorjunnan tavoite on terveellinen ja viihtyisä elinympäristö, jossa melusta on mahdollisimman vähän haittaa.

Erilaisten toimintojen, kuten rakennustöiden ja yleisötilaisuuksien melu saattaa häiritä lähialueen asukkaita tai haitata työntekoa. Siksi tilapäisistä, erityisen häiritsevää melua aiheuttavista töistä ja tapahtumista on tehtävä ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehdään Lupapiste-palvelussa. Löydät oikean lomakkeen määrittämällä ensin hankkeesi sijainnin ja sen jälkeen otsikot Ympäristöön vaikuttava toiminta – Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoitukset – Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.


Rannan ruoppaus ja niitto

Ruoppaus- ja niittoilmoitus on tehtävä aina, kun rantoja kunnostetaan koneellisesti, oli sitten kyse niitosta tai ruoppauksesta. Ilmoitus tehdään alle 500 kuution ruoppauksista. Tämän yli meneville hankkeille tulee hakea vesilupaa aluehallintovirastosta. Ilmoituksen tekee henkilö, joka vastaa hankkeen toteutuksesta eli yleensä kiinteistön omistaja. Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) käsittelee ilmoituksen 30 vuorokauden sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus tehdään aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa täysin sähköisesti. Asiointipalvelussa asiakas voi lisätä myös kaikki tarvittavat liitteet. Kaikki tarvittavat tiedot on mahdollista ilmoittaa kerralla. Järjestelmä vaatii vahvan tunnistautumisen.

Asiointipalvelun osoite on https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut (Ympäristöasioiden rekisteröinti- ja ilmoituspalvelu)

Lisää tietoa rantojen ruoppaus- ja niittotöihin liittyen: Rantojen kunnostus (www.vesi.fi) tai Ympäristöasioiden asiakaspalvelusta puh. 0295 020 900


Vapautus liittymisestä vesi- tai viemäriverkkoon

Vesihuoltolain 11 §:n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen velvollisuudesta liittyä vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin. Ennen vapautuksen myöntämistä vesihuoltolaitokselle ja kiinteistön omistajalle tai haltijalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Lisäksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä vapauttamisesta kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunto.

Vapautushakemus tehdään Lupapiste-palvelussa. Löydät oikean lomakkeen määrittämällä ensin hankkeesi sijainnin ja sen jälkeen otsikot Ympäristöön vaikuttava toiminta – Vapautus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon liittymisestä ja lopulta oikean lomakkeen tilanteesta riippuen.


Vesilupa

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, kulkuväylät ja muut vesiliikennealueet, puutavaran uitto, ojitus, vesistön säännöstely sekä veden ottaminen.

Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla.

Lisätietoa vesilain mukaisesta luvasta löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta.


Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen ympäristöhallinnon verkkosivuilla.


Ympäristölupa, ilmoitusmenettely tai rekisteröinti

Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa). Samoin on lupa oltava luvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen.

Ympäristölupahakemuksen ratkaisee toiminnan luonteesta riippuen joko Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Luhangassa tekninen ja ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään maksu. Maksujen perusteet on ilmaistu kunnan hyväksymässä ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Ympäristöhallinnon verkkosivuilta löytyy lisätietoa ympäristöluvan hakemisesta.

Luhangan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavat luvat haetaan Lupapiste-palvelun kautta. Löydät oikean lomakkeen määrittämällä ensin hankkeesi sijainnin ja sen jälkeen otsikot Ympäristöön vaikuttava toiminta – Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (Ympäristölupa) ja lopulta oikean lomakkeen tilanteesta riippuen.

Yleinen ilmoitusmenettely

Ympäristölupaa osittain korvaava kevyempi ilmoitusmenettely koskee mm. osaa eläinsuojista, kemikaalivarastoista, elintarviketeollisuuden laitoksista, sahoista ja liikennevarikoista sekä vähäisiä ampumaratoja.

Ilmoitusmenettelyyn kuuluvat toiminnat ovat velvollisia tekemään ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukaisen ilmoituksen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksesta annetaan valituskelpoinen päätös.

Lisätietoa ilmoitusmenettelystä löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Yleinen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehdään Lupapiste-palvelussa. Löydät oikean lomakkeen määrittämällä ensin hankkeesi sijainnin ja sen jälkeen otsikot Ympäristöön vaikuttava toiminta – Ympäristönsuojelulain mukaiset ilmoituset – Yleinen ilmoitus.

Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista. Lisäksi ympäristönsuojelulain liitteessä 2 mainitut kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat on rekisteröitävä. Rekisteröitäville toiminnoille ei haeta ympäristölupaa.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava toimialakohtaisessa asetuksessa säädettyjä vaatimuksia. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa.

Ympäristöhallinnon verkkosivulta löytyvät tarkemmat ohjeet rekisteröintimenettelystä sekä toimialakohtaiset rekisteröintilomakkeet (energiantuotantolaitos, jakeluasema, asfalttiasema, VOC-toiminta).