Asiakirjajulkisuuskuvaus ja tietosuoja

Sivun sisältö:


Asiakirjajulkisuuskuvaus

Tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista sekä asiarekisteristä tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Luhangan kunta muodostaa laissa mainitun tiedonhallintayksikön.

Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille yleiskuvaus Luhangan kunnan asiarekistereiden ja palvelujen tiedonhallinnasta. Lisäksi kuvauksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kohdistamaan tietopyyntönsä oikealle viranomaiselle, sekä yksilöimään tietopyynnön sisältö julkisuuslain (621/1999) edellyttämällä tavalla. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kerrotaan myös, missä laajuudessa kunta käsittelee tietoja tuottaessaan palveluja tai käsitellessään asioita.

Tietovarannot ja rekisterit

Tiedonhallintalain 25 §:n mukaan kunnan on ylläpidettävä viranomaisen käsittelyssä olevista ja olleista asioista asiarekisteriä, johon rekisteröidään asiaa, asiankäsittelyä ja asiakirjoja koskevat tiedot. Asiarekisterillä tarkoitetaan päätöksentekojärjestelmää ja muita asianhallintaan kuuluvia tietojärjestelmiä.

Mikäli Luhangan kunta dokumentoi asiakastietoja henkilörekisteriin, säädetään rekistöröidyn oikeuksista EU:n yleisellä tietosuoja-asetuksella (GDPR) sekä kansallisella tietosuojalailla. Rekisteröidylle kerrotaan hänen henkilötietojensa käsittelystä henkilötietoja kerättäessä. Samassa yhteydessä luovutetaan rekisterikohtainen tietosuojaseloste, jossa on yksityiskohtaisempaa tietoa henkilötietojen käsittelystä tiettyä tarkoitusta varten.

Luhangan kunnan asiarekisteri ja tiedonhallinta

Asiarekisteri on rekisteri vireille laitetuista asioista, niiden käsittelyvaiheista ja niihin liittyvistä asiakirjoista. Suurin osa asiarekisterimme tiedoista sisältyy asianhallintajärjestelmään, johon rekisteröidään pääasiassa hallintoasioiden käsittelyä koskevat tiedot. Asianhallintajärjestelmän käyttäminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja käyttäjiä/käyttöoikeuksia hallinnoidaan keskitetysti kunnanhallituksen valvonnassa.

Tietoja säilytetään ja käytetään myös lukuisissa operatiivisissa järjestelmissä, kuten henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon järjestelmissä sekä mm. rakennusvalvonnan ja perusopetuksen järjestelmissä ja lisäksi paperisessa arkistossa. Em. järjestelmät edellyttävät sekä kunnan että järjestelmän tuottajan määrittämiä ja hallinnoimia käyttöoikeuksia. 

Luhangan kunnan tietovarannot

Tietovarannolla tarkoitetaan Luhangan kunnalle kuuluvien tehtävien hoidossa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

Luhangan kunnan tietovarannot koostuvat myös fyysisistä tietovarannoista eli arkistoista.

Tietovarantojen nimikkeet ja käyttötarkoitukset

Yleishallinto

 • Henkilöstöpalveluiden tietovaranto: henkilöstön ja luottamushenkilöiden palvelussuhteen aikainen asiankäsittely. 
 • Talouspalveluiden tietovaranto: taloushallintoon liittyvä asiankäsittely, mm. kirjanpito, osto- ja myyntilaskutus.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut

 • Elinvoimapalveluiden tietovaranto: elinkeinotoimintaan liittyvä asiankäsittely.
 • Työllisyyspalveluiden tietovaranto: työllisyyden hoitamiseen liittyvä asiankäsittely.

Tekninen ja ympäristötoimi

 • Teknisen palvelun tietovaranto: maa- ja asuntopolitiikkaan, asema- ja yleiskaavoitukseen,  rakentamiseen, kunnossapitoon, alueiden käytön hallintaan ja vuokraustoimintaan liittyvät asiankäsittelyt.
 • Rakennusvalvonnan tietovaranto: rakennusvalvontaan, paikkatietopalveluihin ja  kiinteistönmuodostukseen liittyvät asiankäsittelyt.
 • Ympäristövalvonnan tietovaranto: jätehuollon, ympäristönsuojelu- ja maa-aineslupien valvontaan ja lupien myöntämiseen liittyvät asiankäsittelyt.

Sivistys- ja hyvinvointi

 • Varhaiskasvatuksen tietovaranto: esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyvä asiankäsittely.
 • Perusopetuksen tietovaranto: perusopetukseen liittyvä asiankäsittely.
 • Kirjasto- ja tietopalveluiden tietovarannot: kirjastopalveluihin liittyvä asiankäsittely.
 • Osallisuus- ja hyvinvointipalveluiden tietovaranto: osallisuuteen, hyvinvointiin, työllisyyteen ja maahanmuuttoon liittyvä asiankäsittely.
 • Liikuntapalveluiden tietovaranto: liikuntapalveluihin liittyvä asiankäsittely.
 • Nuorisopalveluiden tietovaranto: nuorisoasioihin liittyvä asiankäsittely.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen tietovarannot

Luhanka  kuuluu 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialueeseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen hallussa olevien asiakirjojen  ja asiakastietojen tieto- ja luovutuspyynnöt tulee osoittaa hyvinvointialueelle. Tästä voi lukea enemmän Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta: https://www.hyvaks.fi/asiakkaana/oikeudet-tietoon/oikeudet-rekisteroidyn-roolissa-gdpr

Tietopalvelu ja tietopyynnöt

Julkiseen asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta. Tietopyynnössä tulee yksilöidä mitä asiakirjaa tai asiakirjoja pyyntö koskee. Kun tietopyyntö koskee julkista asiakirjaa, ei tietopyyntöä tarvitse perustella eikä tiedon pyytäjän tarvitse kertoa, mihin tietoa käytetään. Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti suullisesti, sähköpostitse tai kirjeitse.

Salassa pidettävään asiakirjaan kohdistuva tietopyyntö

Pyydettäessä tietoa salassa pidettävästä asiakirjasta tai asiakirjoista, joista tieto voidaan luovuttaa vain tietyin edellytyksin, pyytäjän tulee ilmoittaa tietojen käyttötarkoitus ja todennettava henkilöllisyytensä. Kunta voi pyytää asiakirjan pyytäjältä lisätietoja, jos niitä tarvitaan tietojen luovuttamisen edellytysten selvittämiseksi.

Tietopyynnön hakutekijät, toimittaminen ja käsittelyajat

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi asianumeroa, henkilön nimeä, henkilötunnusta, kiinteistötunnusta.

Julkista asiakirjaa koskeva tietopyyntö voidaan laatia vapaamuotoisesti ja se voidaan lähettää sähköisesti, postitse tai esittää sanallisesti.

Salassa pidettäviä asiakirjoja koskeva tietopyyntö tehdään kirjallisesti ja sen tulee sisältää tietojen pyytäjän allekirjoitus.

Tietopyyntö käsitellään mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asiasi käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, käsitellään tietopyyntö viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Asiakirjan tyypistä  riippuen pyydetyt tiedot luovutetaan joko sähköisinä tai paperisina, tietoihin on mahdollista tutustua sovitusti asiaa hoitavassa yksikössä.

Luhangan kunnan asiakirjoja koskevat tietopyyntöjen osoitteet

Sähköposti: luhanka@luhanka.fi

Postitse: Hakulintie 2, 19950 LUHANKA

Henkilökohtaisesti: Hakulintie 2, 19950 LUHANKA (palveluaika ma–pe klo 9.00–15.00)

Paperitulosteista voidaan periä maksu. Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antamisesta voidaan periä kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan tiedonhaun vaativuuden mukaan.

Henkilötietojen tarkastuspyyntöjen/korjauspyyntöjen tekemiseen tarkoitetut lomakkeet löytyvät tämän sivun alareunasta. Pyynnön voi halutessaan tulostaa ja toimittaa kirjaamoon myös postitse tai henkilökohtaisesti.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla.


Henkilötietojen tarkastuspyyntö

Henkilötietojen tarkastuspyyntö jätetään Luhangan kuntaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Jos palautat lomakkeen paperisena, muistathan päivätä ja allekirjoittaa sen.


Henkilötietojen korjauspyyntö

Henkilötietojen korjauspyyntö jätetään Luhangan kuntaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Jos palautat lomakkeen paperisena, muistathan päivätä ja allekirjoittaa sen.

Mikäli pyyntösi koskee arkaluontoisia tietoja tai henkilötunnuksia:

 • Tietoja ei tule korjata tällä lomakkeella.
 • Kirjaa pyyntöön tieto korjauksen luonteesta ja lähetä lomake.
 • Pyynnön saatuaan kunta ottaa yhteyttä korjauksen toteuttamisen sopimiseksi.